4. அருட்கொடையாளர்கள்

ஹமீது ஜாஃபர்

நன்றி : ஹமீது ஜாஃபர் ( http://hameedjaffer.blogspot.com/ ) | E-Mail : manjaijaffer@gmail.com . ஜாஃபர் நானாவின் மற்ற படைப்புகளை ’வகைகள் ’ பகுதியிலுள்ள  ‘நாகூர் எழுத்தாளர்கள்’ பிரிவில் பார்க்கலாம்.

***

17. ‘பறவை மனிதர்’  ஃபிர்நாஸ்

***

பாக்தாதில் தோன்றிய இஸ்லாமிய அறிவின் எழுச்சியும் வீழ்ச்சியும்  – 1
(The Raise and Fall of Islamic Wisdom in Baghdad)

பாக்தாதில் தோன்றிய இஸ்லாமிய அறிவின் எழுச்சியும் வீழ்ச்சியும்  – 2

பாக்தாதில் தோன்றிய இஸ்லாமிய அறிவின் எழுச்சியும் வீழ்ச்சியும்  – 3 (End)

***

16. அல் ஜஹ்ராவி (Albucasis)

15. மருத்துவ இளவரசர் இப்னு சீனா  | 15b | 15c

14. தாபித் பின் குர்றா

13. அல் அஸ்மாய் (கிபி 740-828)

12. அப்துல் ரஹ்மான் இப்னு அல் சூஃபி (AZOPHY 903 – 986)

11. அராபிய தத்துவமேதை அல் கிந்தி

10 a. இப்னு பதூதா (The Greatest Arab Traveller ) | 10b | 10c | 10d

9. அல்-பத்தானி

8. அல்-ஃபராபி

7. பகுத்தறிவாளர் ராஜி ( محمد زکریای رازی)

6 ஜாபிர் இப்னு ஹைய்யான்

5 ஹூனைன் (Johannitious)

4 இப்னு அல்-நஃபீஸ்

3 அல்-குவாரிஸ்மி

2 இப்னு அல் ஹைதம்

1 அல்-பைரூனி
***