அஸ்லி தாக்கத் கா சாம்பியன்!

‘என்ன, இசைவாரமா?’ என்று கேட்ட நண்பர் ஜமாலன் ரசிப்பதற்காக இந்த விளம்பரம். ரமளான் ஸ்பெஷல்!