ஹதீஸ் : அறம் பற்றி ஓர் அழகுப் பா!

எவை எவை அறத்தின்பாற்படும் என்று அண்ணல் நபி (ஸல்) அவர்கள் கூறியுள்ள ஒரு ஹதீதைப் பின்வரும் அழகுப்பாவில் வடித்துத் தருகிறார் புலவர் காதிறு முஹ்யித்தீன் மரைக்காயர் (1888-1975). மர்ஹூம் அப்துற்-றஹீம் அவர்களின் ‘முஸ்லிம் தமிழ்ப் புலவர்கள்’ நூலிலிருந்து…

***

சோதரன் முகத்தை நோக்கித்
     தூயபுன் முறுவல் பூத்தல்;
தொல்லறம் புரியத் தூண்டல்;
     தொடர்பவம் விலக்கல்; செல்லும்
பாதையை விட்டுத் தப்பிப்
     பருவரல் அடைந்து நிற்போர்
பார்க்கின், நேர்வழியைக் காட்டி
     பரிந்(து) அவர்க் குதவி செய்தல்;
ஓதரும் பார்வை நீங்கி
     உழலுவோர்க் குதவல்; எனபோ(டு)
உறுத்தகல், முள்ளைப் பாதை
     யூடுநின் றகற்றல்; உன்றன்
சீதநீர்க் கடகால் நின்று
     சிறி(து) உடன் பிறந்தாற்(கு) ஊற்றல்;
செப்பிய இவையா வும்நீ
     செய்தகு தருமம் ஆமே.

***

« Older entries