சார்லி சாப்ளினின் சர்க்கஸ்

தாஜிடம் மாட்டிக்கொண்ட ‘இலக்கியவாதி’ ஆபிதீன் போல…!