மூன்றெழுத்து (அ) மூளைக் காய்ச்சல் – பா. செயப்பிரகாசம்

மரியாதைக்குரிய பா.செ மன்னிக்கவேண்டும்; பன்முகம் இதழ் எண் 6-ல் வந்த அவருடைய சிறுகதையின் தலைப்பு ‘மூளைக் காய்ச்சல்‘தான். ஒரு உரிமையில் , தலைப்பை மாற்றியிருக்கிறேன்.

Click Images to enlarge…

***

pa-seya-m1pa-seya-m2pa-seya-m3pa-seya-m4***

p26a

நன்றி : பா. செயப்பிரகாசம் , பன்முகம்