கங்குபாய் ஹங்கல் – ஆன்மாவின் கேவல்

சோகமாக இருக்கும்போது எங்கள் கங்குபாய் ஹங்கலின் குரலைக் கேட்டுக்கொண்டே அழுவது ஒரு சுகம். இன்றைய சோகம், நான் மகிழ்ச்சியாக இருப்பதுதான்! ஏன் மகிழ்ச்சி? இந்த ‘ஓசி’ பக்கங்களுக்காக fileden  தளத்தில் இதுவரை நான் இணைத்த எல்லா mp3 கோப்புகளும் மறைந்துவிட்டன…

***


***

Thanks to : cirrhosed

***

‘You eat food don’t you? Music is my food’
…is the reply Gangubai Hangal gave when someone asked her why she still sang at her age. – cont…